Pasirinkite laiko juostą:
Pasirinkti

Kortų žaidimas Kanasta

Kanastą žaidžia 4 žaidėjai. Vienas prieš kitą sėdintys žaidėjai sudaro porą ir žaidžia išvien.


Žaidimui vartojamos 2 malkos po 52 kortas ir dar 4 džiokeriai, t.y. 108 kor- tų talija. Tūzai, karaliai, damos, berniukai, dešimtakės, devynakės, aštuonakės, septynakės, šešakės, penkakės ir keturakės yra realiosios kortos. Džiokeriai ir dviakės yra medinosios kortos. Raudonosios triakės yra premijų kortos. Gavęs į rankas raudonąją triakę, žaidėjas turi tuoj pat padėti ją atverstą ant stalo ir vie- toje jos paimti kitą kortą iš likčių. Pasibaigus žaidimui, už jas bus paskirtos pre- mijos.


Apie juodąsias triakes bus paaiškinta vėliau.


Pirmasis dalytojas išrenkamas burtais. Vėliau kortas kiekvieną kartą dalija kairysis ankstesnio dalytojo kaimynas.


Iš sumaišytos ir perkeltos kortų talijos, duodamas po 1 kortą, dalytojas pa- dalija po 11 kortų. Kortų likčius užverstus padeda ant stalo, o jų viršutinę kortą atverčia šalia likčių - tai bus pirmoji kupsnos korta.


Pirmosios rankos žaidėjas yra kairysis dalytojo kaimynas, antrosios rankos žaidėjas - kairysis pirmosios rankos žaidėjo kaimynas ir t.t.


Kai ateina eilė žaisti, žaidėjas paima vieną viršutinę likčių kortą, o kai pri- klauso (apie tai vėliau) - ir kupsnos kortą. Po to jis pažiūri, ar paimtoji korta ir rankose turimos kortos tinka sudaryti kokį nors taisyklėse numatytą kortų rin- kinį arba pridėti prie jau sudaryto rinkinio. Padėjęs ant stalo naują rinkinį arba papildęs anksčiau sudarytą rinkinį, dar vieną kortą padeda į kupsną. Taip tęsia- si tol, kol kuris nors žaidėjas nutraukia žaidimą arba žaidimas baigiasi savaime. Žaidėjai stengiasi surinkti kuo daugiau vieno rango kortų į rinkinius. Ma- žiausią rinkinį sudaro 3 vieno rango kortos, nepriklausomai nuo jų spalvos, pa- vyzdžiui, 3 damos, 4 aštuonakės ir pan.


Rinkinių sudarymą galima pagreitinti - į rinkinius leidžiama įdėti ir medi- nųjų kortų. Tačiau tokiuose mišriuose rinkiniuose realiųjų kortų turi būti dau- giau, negu medinųjų. Pavyzdžiui, dama - dama - dviaké, devynaké - devynakė - devynakė - džiokeris, karalius - karalius - karalius -džiokeris - dviakė, keturakė -keturakė - keturakė - keturakė - dviakė - dviakė.


Sudarytas rinkinys padedamas ant stalo ir tai vadinama rinkinio paskelbi- mu. Tačiau iš karto skelbti rinkinius žaidėjai neprivalo - tuos rinkinius kiek no- rint galima laikyti rankose ir vis papildyti.


Pradėjus žaidimą, kiekviena pora turi paskelbti savo pradinį rinkinį arba keletą pradinių rinkinių iš karto. Pradinio rinkinio mažiausia vertė ribojama, pri- klausomai nuo to, kiek ši pora turi surinkusi taškų per ankstesnius žaidimus.


Turima surinktų taškų


Nuo 0 iki 1500


Mažiau kaip 0 (neigiami taškai)


Nuo 1501 iki 3000,


Daugiau kaip 3000


Minimalus pradinis skelbimas


15


50


90


120


Pirmąjį rinkinį gali skelbti bet katras poros žaidėjas. Paskui abu žaidėjai ga-


li skelbti ir mažesnės vertės rinkinius.


Rinkiniuose esančios kortos vertinamos šitaip: džiokeris


tūzas, dviakė


50 taškų, 20 taškų,


karalius, dama, berniukas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė septynakė, šešakė, penkakė, keturakė, juodoji triakė


10 taškų,


5 taškai.


Vadinasi, pirmojo žaidimo pradiniam skelbimui, kai nei viena pora taškų dar neturi, užtenka tokių rinkinių: berniukas - berniukas - dviakė ir šešakė - šeša- kė - šešakė (55 taškai), dama - dama - dama - dviakė (50 taškų) arba aštuonakė - aštuonakė - džiokeris (70 taškų).


Sudarant rinkinius ir juos įvertinant, reikia kreipti dėmesį į tai, kad medi- nosios kortos, kai jos įeina į rinkinį kaip pakaitalas, rinkinio realiųjų kortų vertės neigyja, o skaičiuojamos jų pačių verte.


Žaidėjas, kuriam atėjo eilė žaisti, gali prie jau paskelbtų rinkinių pridėti tin- kančias realiąsias arba medinąsias kortas ir taip papildyti savo poros rinkinius. Tačiau tas žaidėjas, kuris dar savo rinkinio neskelbė, negali papildyti partnerio paskelbtų rinkinių.


Rinkinys, susidedantis iš 7 kortų, kuriame yra nemažiau kaip 4 realiosios kortos, vadinamas kanasta. Žaidėjų pora, sudariusi mišriąją kanastą, pavyzdžiui, devynakė - devynake - devynaké - devynakė - dviakė - dviakė - džiokeris, pelno ne tik jos kortų vertės taškus, bet dar ir 300 taškų premiją. Už realiąją kanastą, susidedančią, pavyzdžiui, iš 7 devynakių, skiriama padidinta - 500 taškų premija (kortų vertės taškai taip pat priskaičiuojami).


Kiekviena žaidėjų pora turi stengtis sudaryti nors vieną kanastą. Kai kana- sta sukomplektuota, visos 7 kortos sustumiamos į vieną vietą. Jei tai buvo realio- ji kanasta, viršuje uždedama raudona korta, jei mišrioji - juoda korta.


Prie surinktų kanastų ir toliau galima dėti pagal rangą tinkančias realiąsias ir medinąsias kortas. Premijų suma nuo to nepadidėja, tačiau kortų taškų ver tė pridedama prie bendros taškų sumos.


Kadangi už realiąją kanastą skiriama didesnė premija negu už mišriąją, žaidėjams naudinga pagal galimybes sudarinėti realiųjų kortų rinkinius, nes iš rin- kinių su medinosiomis kortomis realiosios kanastos sudaryti nebegalima.


Kiekvienam žaidėjui labai svarbu yra paimti viršutinę kupsnos kortą, kadangi kartu su ja paima ir visą kupsną. Paimtomis kortomis galima papildyti ranko- se turimas kortas, o iš jų - sudaryti naujų rinkinių.


Kupsną galima paimti, kai joje yra nemažiau kaip 2 kortos. Kupsną turi teisę paimti tas žaidėjas, kurio eilė yra žaisti, jeigu jis prie kupsnos viršutinės kor- tos iš karto gali pridėti 2 realiąsias kortas iš savo rankų ir paskelbti rinkinį. Jis padeda prieš save viršutinę kupsnos kortą ir prideda prie jos 2 kortas iš rankų. Ir tik tada jis gali paimti likusias kupsnos kortas, o po to skelbti naujus rinkinius arba pridėti kortas prie anksčiau sudarytų rinkinių.


Kupsną žaidėjas turi teisę paimti ir tada, kai jos viršutinę kortą gali iš karto pridėti prie kurio nors anksčiau paskelbto rinkinio.


Viršutinę kupsnos kortą žaidėjas gali pavartoti ir pradiniam rinkiniui suda- ryti, jeigu tik kupsnos kortos ir iš rankų pridedamų kortų taškų užtenka minima- liam pradinio skelbimo dydžiui. Kitos kupsnos kortos pradiniam skelbimui negali būti pavartotos. Tačiau, paskelbus pradinį rinkinį, į kitus rinkinius jas galima įtraukti.


Paėmęs kupsną ir paskelbęs bei papildęs rinkinius, žaidėjas vėl padeda pirmą kortą į naują kupsną.


Kai kuris nors žaidėjas ant kupsnos padeda juodą triakę, sekantis žaidėjas neturi teisės imti kortos iš kupsnos, jis tik paima vieną kortą iš likčių. Vadinasi, juoda triake žaidėjas vieną kartą blokuoja kupsną savo kairiajam varžovui.


Žaidėjas, kurio pora turi kanastą, turi teisę žaidimą nutraukti. Šis žaidėjas iš visų savo rankose turimų kortų turi paskelbti rinkinius arba pridėti jas prie an- ksčiau sudarytų rinkinių. Paskutinę kortą jis gali padėti į kupsną. Jeigu žaidėjas visas savo kortas tokiu būdu išdėlioja, tačiau kartu su partneriu kanastos dar neturi sudarę, jis paaiškina, kad žaidimo baigti dar negali, ir po jo žaidžia kitas žaidėjas iš eilės.


Kaip išimtis, žaidimą nutraukiantis žaidėjas gali paskelbti rinkinį, sudarytą iš juodųjų triakių.


Žymiai efektyviau (premija taip pat didesnė) yra žaidimą nutraukti iš rankų. Prieš tai neskelbus jokio rinkinio ir nepridėjus kortų prie partnerio paskelbtų rinkinių, visos kortos iš rankų vienu metu sudedamos į rinkinius. Tokiu atveju nereikia netgi pradinio skelbimo, tačiau turėti kanastą reikia būtinai. Jeigu kortos pridedamos prie partnerio paskelbtų rinkinių, žaidėjas neturi teisės vadintis nutraukusiu žaidimą iš rankų, o jo pora - gauti padidintą premiją. Kai niekas žaidimo nenutraukia, jis baigiamas tada, kai baigiasi likčių kortos. Premija už nutraukimą, savaime suprantama, tokiu atveju neskiriama.


Baigus žaidimą, suskaičiuojami kiekvienos poros pelnyti taškai. Žaidėjo, nutraukusio žaidimą, pora gauna premiją už nutraukimą, prie jos pridedami taškai už paskelbtus rinkinius, žinoma, ir už kanastas. Iš šių taškų atimama rankose likusių kortų taškų vertė. Už kiekvieną padėtą raudonąją triakę skiriama 100 premijos taškų, o už visų raudonųjų triakių rinkinį - 800 premijos taškų. Tačiau kanastos neturinčiai porasi taškai už raudonąsias triakes neskaičiuojami.


Prie galutinės šio žaidimo taškų sumos pridėjus ankstesnio žaidimo taškus, gaunama nuo partijos pradžios pelnytų taškų suma. Nuo šios sumos priklauso ki- to žaidimo pradinio skelbimo minimali vertė.


Žaidžiama tol, kol viena pora surenka 5000 taškų.


RODIKLIS


Realioji kanasta


Mišrioji kanasta


Žaidimo nutraukimas


Žaidimo nutraukimas iš rankų


Raudonosios triakės paskelbimas


Keturių raudonųjų triakių paskelbimas


Bauda


TAŠKŲ SKAIČIUS


500


300


100


200


100


800


Už rankose likusią raudonąją triakę, kai žaidimas užbaigtas 500


Dar prieš pradėdami žaidimą žaidėjai gali susitarti diferencijuotai vertinti kanastas. Pavyzdžiui, už kanastą su 1 medinąja korta galima nustatyti 400 taškų premiją, už kanastą su 2 medinojom kortom -300, su 3 medinojom kortom - 200 premijos taškų.


Kanastą galima žaisti ne tik keturiese. Žaidžiant dviese, kiekvienas žaidėjas pradžioje gauna po 15 kortų. Po to iš likčių kaskart ima po 2 kortas, o į kupsną deda tik po 1 kortą. Nutraukti žaidimą galima tik turint ne mažiau kaip 2 kanastas. Žaidžiama paprastai iki 3000 taškų.


Žaidžiant trise, kiekvienas žaidėjas žaidžia pats sau. Visos taisyklės tokios pat, kaip ir žaidžiant keturiese. Žaidžiama iki 3000 taškų.


Galima žaisti ir šešiese. Tokiam žaidimui reikia 3 malkų po 52 kortas ir 6 džiokerių. Žaidėjai pasiskirsto į 3 grupes po 2 žaidėjus arba į 2 grupes po 3 žai- dėjus. Prie stalo susėdama taip, kad iš abiejų kiekvieno žaidėjo pusių sėdėtų varžovai. Kiekvienas žaidėjas iš pradžių gauna po 15 kortų.


Beveik savarankišku žaidimu yra virtęs kanastos variantas samba.


Šį žaidimą žaidžia 4 žaidėjai - varžosi viena su kita 2 poros. Žaidimui vartojama 162 kortų talija - 3 malkos po 52 kortas ir 6 džiokeriai. Pradžioje kiekvienas žaidėjas gauna po 15 kortų, žaidimo metu iš likčių ima po 2 kortas, o į kupsną deda tik po 1 kortą. Kiekvienas skelbiamas rinkinys turi turėti ne mažiau kaip 3 realiąsias kortas. Kanastoje negali būti daugiau kaip 2 medinosios kortos. Be kanastos dar galima paskelbti sambą. Ją sudaro 7 vienos spalvos kortų rinkinys, kuriame visos kortos eina iš eilės pagal rangus ir nėra nei vienos medinosios kortos. Pavyzdžiui, kryžių šešakė - septynaké - aštuonakė - devynake


dešimtakė - berniukas - dama. Už sambą skiriama 1500 taškų premija. Prie paskelbtos sambos vėliau kortos nebepridedamos.


Pora, surinkusi 6 raudonąsias triakes, pelno 1000 premijos taškų, tačiau prieš tai ji turi būti surinkusi kanastą arba sambą.


Nutraukti žaidimą pora gali tik tada, jeigu ji yra paskelbusi ne mažiau kaip


2 kanastas arba 2 sambas, arba 1 kanastą ir 1 sambą. Už žaidimo nutraukimą skiriama tik vienokia premija - 200 taškų.


Žaidžiama iki 10000 taškų.


Kai katra nors pora jau yra surinkusi 7000 taškų, pradiniam skelbimui reikia pateikti ne mažesnės kaip 150 taškų vertės rinkinį.


Džiokerių kanastos variante dar galima sudaryti kanastą tik iš medinųjų kortų. Už tokį rinkinį skiriama 1000 taškų premija.

Daugiau apie Kortų žaidimai